REGULAMIN

 § 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

 1. Regulamin określa zasady udziału w wydarzeniu o charakterze sportowym. 
 2. Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają:

a) Organizator – ESFIT STUDIO sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Gabriela Narutowicza 9, 26-600 Radom, NIP: 9482628350

b) Uczestnik – osobę spełniającą warunki uczestnictwa zgodnie z § 2 niniejszego Regulaminu.  

c) Wydarzenie – wydarzenie na otwartym powietrzu, o charakterze sportowym, którego celem jest połączenie aktywności fizycznej z dobrą zabawą.

 § 2 ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA 

 1. W Wydarzeniu mogą wziąć udział wyłącznie Uczestnicy, zarejestrowani do udziału w Wydarzeniu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Udział w wydarzeniu jest dobrowolny.  Uczestnik ma prawo w każdym momencie do odstąpienia z udziału w wydarzeniu oraz rezygnacji z wykonania poszczególnych ćwiczeń.
 3. W wydarzeniu może wziąć udział maksymalnie 250 osób.
 4. Warunkiem udziału w Wydarzeniu jest:

a) rejestracja na Wydarzenie i opłacenie biletu; 

b) podpisanie oświadczenia zdrowotnego oraz deklaracji, gdzie uczestnik potwierdza, że jest świadomy zagrożeń wynikających z charakteru warsztatów, których jest uczestnikiem; 

c) wyrażenie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych w zgłoszeniu, o którym mowa powyżej;  

d) wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestnika w przekazach medialnych oraz w materiałach promocyjnych Organizatorów, w zakresie określonym w ust. 10 poniżej.

5. Wzory powyższych oświadczeń zostaną wysłane za pośrednictwem poczty e-mail. Powyższe oświadczenia podane w zgłoszeniu
e-mail stanowią jego integralną część. Brak podania jakiegokolwiek oświadczenia uniemożliwi udział Uczestnika w Wydarzeniu co szczegółowo uzasadnia niniejszy regulamin.

6. Udział w wydarzeniu jest odpłatny. Opłacenie Wydarzenia nie jest równoznaczne ze skorzystaniem z usługi. Opłacenie wydarzenia, bez procedur formalnych nie będzie kwalifikowało się do realizacji usługi, a pieniądze wpłacone na Wydarzenie zostaną zwrócone.

7. Cena biletu obejmuje prawo do wzięcia udziału w wydarzeniu, prawo do skorzystania z infrastruktury Wydarzenia (ścianka do zdjęć), podstawową opiekę medyczną oraz upominek potwierdzający fakt ukończenia biegu (medal oraz koszulkę), z zastrzeżeniem, że upominek otrzyma tylko Uczestnik, który dotrze do mety. 

8. Harmonogram Wydarzenia oraz cennik zostanie opublikowany i udostępniony uczestnikom na wydarzeniu na portalu Facebook.

9. Ze względu na fakt, iż integralną częścią usługi może być również utrwalenie uczestnictwa klientów w wydarzeniu. Uczestnik zajęć oświadcza, że wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania przebiegu wydarzenia, zarówno w postaci foto, jak i wideo i nie będzie rościł sobie praw majątkowych z powodu ich wykorzystania. Uczestnik zostanie każdorazowo poinformowany, jeśli na miejscu pojawi się osoba utrwalająca foto lub video. Na prośbę uczestnika organizator każdorazowo usunie zdjęcie lub wideo, na którym wypadł niekorzystnie. Zdjęcia będą publikowany tylko przez kanały należące lub powiązane z organizatorem. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalanie materiałów, prosimy nie pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawania, tak by mogła w odpowiednim czasie zareagować w przypadku np. zdjęć grupowych czy ujęć video, gdzie inni uczestnicy chcieliby zostać utrwaleni. Materiały są wykorzystywane do promocji oraz w celach marketingowych, ale też wielokrotnie są przedmiotem usługi, wiekktórą jest utrwalenie wydarzenia czy relacja uczestnictwa danej osoby/ grupy osób w wydarzeniu, co jest ujęte w ofercie usługi lub oferowane słownie. Materiały nie będą wykorzystywane komercyjnie i nie będą przekazywane osobom trzecim. Materiały nie będą wykorzystywane i tworzone wbrew obowiązującym w Polsce przepisom. 

§ 3 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

 1. Organizator informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia miejsca wydarzenia. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy bez nadzoru, w celu zminimalizowana ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Uczestnik deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież lub pozostawione na terenie wydarzenia rzeczy doznają uszkodzenia lub zaginą w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia, tj. pozostawienia cennych rzeczy pod nadzorem, mimo zaleceń ze strony Organizatora. Dodatkowo uczestnik będzie mógł skorzystać z wyznaczonego miejsca do zostawienia rzeczy (np. namiot), które nie będzie nadzorowane przez organizatora. Uczestnik taką deklaracje składa podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu. 
 2. Organizator informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia uczestnika wydarzenia. W szczególności Organizator zapewnia dostęp do podstawowej pomocy medycznej w razie urazów powstałych w trakcie lub w związku z Wydarzeniem. Jednocześnie Uczestnik deklaruje, iż nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku doznania kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu, który został doznany w wyniku niedostosowania się do poleceń i uwag organizatora, przedstawicieli Organizatora, osób współpracujących lub pomagających Organizatorowi w realizacji tego Wydarzenia, sponsorów i partnerów Wydarzenia. Uczestnik taką, szczegółową deklaracje składa podpisując oświadczenie zdrowotne oraz oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.
 3. Ze względu na charakter Wydarzenia, Uczestnik powinien liczyć się z powstaniem otarć, zadrapań, siniaków, a także innych kontuzji, deklaruje tym samym, że został o tym poinformowany, co potwierdza w osobnym oświadczeniu. 
 4. Niezależnie od powyższego Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania udziału w Wydarzeniu Uczestnikom, którzy w jego ocenie wymagają interwencji medycznej lub opieki w innym zakresie bądź też ze względu na swoje zachowanie stwarzają zagrożenie dla siebie, innych Uczestników Wydarzenia lub przedstawicieli Organizatora bądź osób współpracujących lub pomagających Organizatorowi w realizacji tego Wydarzenia, jak również sponsorów i partnerów Wydarzenia.  
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w Wydarzeniu Uczestnikowi, który znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu lub substancji odurzających, agresywnemu, w stroju zagrażającym bezpieczeństwu, a także podejmującemu jakiekolwiek działania, które mogą zagrażać zdrowiu lub życiu pozostałych Uczestników oraz przedstawicieli Organizatora, osób współpracujących lub pomagających Organizatorowi w realizacji tego Wydarzenia, sponsorów i partnerów Wydarzenia.  
 6. Z racji charakteru wydarzenia uwzględniającego aktywność fizyczną oraz prawdopodobieństwo kontuzji powstałych w wyniku niedokładnego wypełniania poleceń organizatora, Uczestnik podpisuje dodatkowe oświadczenie zdrowotne, mające na celu deklaracje stanu zdrowia przez Uczestnika. 
 7. Każdy Uczestnik deklaruje, że osobiście odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przez niego na terenie Wydarzenia. W tym szkody fizyczne i materialne, za które deklaruje zadośćuczynić zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Cywilnego. 
 8. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania. Podpisanie oświadczenia o przeczytaniu i akceptacji regulaminu uznane zostaje jako świadoma zgoda na powyższe zapisy i uznane za obowiązujące obydwie strony. 
 9. Regulamin ma również charakter oświadczenia obydwu stron i jest oparty o zasadę indywidualnego uzgodnienia obydwu stron.

 § 4 CHARAKTER WYDARZENIA

 1. Organizator informuje, iż przedmiotem usługi jest wydarzenie o charakterze sportowym w postaci biegu.

 2. Na trasie Wydarzenia znajdują się przeszkody, których liczba i stopień trudności uzależniona jest od rodzaju Wydarzenia wybranego przez Uczestnika.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące przeszkód można uzyskać bezpośrednio u Organizatora.
 4. Organizatorzy przewidują dwa rodzaje przeszkód: naturalne, wynikające z terenu Wydarzenia oraz sztuczne, wkomponowane sztucznie przez Organizatorów w teren wydarzenia.
 5. Każda osoba, która przebywa na terenie Wydarzenia, musi znajdować się na liście uczestników, będącą potwierdzeniem opłacenia usługi.
 6. Zabrania się rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania za pomocą foto, video, czy ścieżki dźwiękowej pobytu na terenie Wydarzenia bez zgody organu odpowiedzialnego za takie zezwolenia. Każda próba utrwalenia pobytu na terenie Wydarzenia zajęć, wizerunku trenera czy innych uczestników zajęć zostanie bezwzględnie zgłaszana do organów odpowiedzialnych za ochronę tych praw i kierowana na drogę sądową bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy. 
 7. Organizator informuje, że teren Wydarzenia jest monitorowany ze względów bezpieczeństwa. Przebywanie na terenie obiektu może być skrupulatnie rejestrowane (audio i video) w celach zapewnienie bezpieczeństwa uczestników i pracowników za pomocą różnych środków (smartphone, tablet, kamera, rejestracja audio, telefon itp.). Ma to posłużyć w przypadku jakichkolwiek sporów prawnych lub sądowych jako materiał dowodowy. Rejestrowany jest teren Wydarzenia na wypadek wtargnięcia osób nie będących naszymi klientami. Jest to działanie jedynie prewencyjne w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług. Materiały te, jeśli powstaną, będą kasowane po wydarzeniu i nie będą przetrzymywane, jeśli nie dojdzie do niepowołanych zdarzeń. 
 8. W związku z rozporządzeniem Unijnym RODO informujemy, że informacje o tym w jaki sposób są przetwarzane Wasze dane są dostępne tutaj: www.esfit.pl

§ 5 SIŁA WYŻSZA

W przypadku zaistnienia Siły Wyższej (przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą Organizatora i Uczestnika, których nie mogły one przewidzieć ani zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizacji umowy), Organizator, jeśli taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jego zobowiązań niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 3 dni, powiadomi Uczestników o takich okolicznościach i ich przyczynie. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, która nie pozwoli zorganizować Wydarzenia, Organizator zmieni termin Wydarzenia.

§ 6 ODSTĄPIENIE I REKLAMACJA

 1. Klient będący konsumentem lub przedsiębiorca o cechach konsumenta (należy przez to rozumieć osobę mającą wpis do Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG), która jednocześnie dokonuje transakcji firmowej, niezwiązanej z jej działalnością zawodową) może odstąpić od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, wysyłając oświadczenie Organizatorowi.

a) Wyjątek stanowi sytuacja, w której świadczenie usługi rozpoczęło się na wyraźną zgodę konsumenta lub przedsiębiorcy o cechach konsumenta  i został on poinformowany, że utraci prawo do odstąpienia.

  2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się w chwili otrzymania przez Uczestnika dokumentów potwierdzających zapis Uczestnika na Wydarzenie.

  3. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Organizatora: esfitstudio@gmail.com. Dane kontaktowe: Narutowicza 9, 26-600 Radom. Oświadczenie można złożyć również na formularzu dostarczonym z pozostałymi dokumentami oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

  4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w ust. 3 adres. Wykonawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

  § 7 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

  1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta i Przedsiębiorca o cechach konsumenta  z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
  2. Konsument lub przedsiębiorca o cechach konsumenta posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  a) Konsument lub przedsiębiorca o cechach konsumenta uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej z Usługodawcą.

  b) Konsument lub przedsiębiorca o cechach konsumenta uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą.

  c) Konsument lub przedsiębiorca o cechach konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Organizatorem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

  d) Konsument lub przedsiębiorca o cechach konsumenta ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/4.

  Twój koszyk
  Brak produktów w koszyku
  Kontynuuj zakupy
  0