Regulamin placówki zdrowotnej

 

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z usług Esfit Studio sport-med (dalej: „Podmiot Zdrowotny/Placówka Zdrowotna”), prowadzonej przez Esfit Studio Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, 
przy ul. Gabriela Narutowicza 9, NIP: 9482628350 (zwana dalej: „Firmą”). 

1.Postanowienia ogólne oraz zakres świadczonych usług

1.1.Esfit Studio sportmed jest Podmiotem Zdrowotnym działającym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności: ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011, nr 112, poz. 654 tj.), ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018, poz. 646 tj.), Regulaminu Placówki Zdrowotnej oraz Regulaminu Usług. 

1.2.Podmiot Zdrowotny wykonuje działalność w zakresie funkcji ochrony zdrowia. 

1.3.Miejscem udzielania świadczeń jest ul. Gabriela Narutowicza w Radomiu. 

1.4.Celem Podmiotu Zdrowotnego jest organizowanie i udzielanie świadczeń prozdrowotnych oraz realizacja programów polityki zdrowotnej, programów zdrowotnych i promocji zdrowia, służących ratowaniu, zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. 

1.5.Do zadań Podmiotu zdrowotnego należy w szczególności: 

a.udzielanie świadczeń prozdrowotnych w formie terapii zdrowego ruchu, 

b.udzielanie indywidualnych porad i konsultacji, 

c.prognozowanie i organizowanie działalności profilaktycznej, 

d.działania edukacyjne, promocja zdrowia i działania mające na celu profilaktykę zdrowia. 

1.6.Podmiotem Zdrowotnym kieruje Emil Tyszko. Kierownik może powierzyć określone czynności z zakresu zarządzania Podmiotem pracownikowi Placówki na podstawie stosownych umów lub pełnomocnictw. 

1.7.Podmiot Zdrowotny organizuje świadczenia prozdrowotne w sposób zapewniający pacjentom najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń. Warunki korzystania ze świadczeń określa Regulamin Usług. 

1.8.Placówka Zdrowotna i jej pracownicy zobowiązują się zachować w tajemnicy informację związaną z klientem, a uzyskaną w związku z udzielaniem świadczeń. 

1.9.Informacje o godzinach otwarcia Placówki Zdrowotnej są umieszczone w miejscach ogólnie dostępnych dla klientów na terenie Placówki Zdrowotnej oraz na stronie internetowej https://esfit.pl/ 

1.10.Każda osoba, która przebywa na terenie Placówki zdrowotnej musi być klientem Podmiotu Zdrowotnego lub korzystać z jej usług w postaci wykupienia karnetu lub wejścia jednorazowego. 

1.11.Osoby korzystające z usług Podmiotu Zdrowotnego: 

a.podpisują przy korzystaniu z usługi oświadczenie akceptacji regulaminu placówki oraz regulaminu usług, a także kartę wywiadu diagnostycznego, które potwierdzają stan faktyczny i stanowią odrębną deklarację; 

b.Zobowiązane są do niezwłocznego informowania Placówki Zdrowotnej o zmianie danych osobowych; 

c.są świadome, że nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania, podpisanie oświadczenia o przeczytaniu i akceptacji regulaminu uznane zostaje jako świadoma zgoda na powyższe zapisy i uznane za obowiązujące obydwie strony; 

d.są świadome, że Regulamin ma również charakter oświadczenia obydwu stron i jest oparty o zasadę indywidualnego uzgodnienia obydwu stron. 

1.12.Pracownik Placówki Zdrowotnej ma prawo nie wpuścić klienta do Placówki na usługęktórej wcześniej nie opłacił: 

a.Pracownicy administracji wraz z kierownictwem mają prawo zdecydować o niewpuszczeniu na teren Placówki lub niedopuszczeniu do zajęć dowolnej osoby bez podania przyczyny, jeśli uznają, że wpływa to na bezpieczeństwo lub komfort pozostałych klientów. 

b.Pracownicy administracji, jak i kierownictwo mogą podjąć taką decyzję wdowolnym momencie świadczenia usługi. 

2.Bezpieczeństwo 

2.1.Placówka w celu zoptymalizowania bezpieczeństwa pracy wdrożyła specjalne procedury sanitarne dla personelu https://esfit.pl/wp-content/uploads/2021/09/Procedury_Sanitarne_Placowki.pdf 

2.2.Esfit Studio sport-med informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia klienta Placówki Zdrowotnej. Jednocześnie klient deklaruje, iż nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku doznania kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu, który został doznany w wyniku niedostosowania się do poleceń i uwag pracowników lub korzystania ze sprzętu w sposób niezgodny z instrukcją. Klient taką, szczegółową deklarację składa, podpisując oświadczenie zdrowotne oraz oświadczenie znajomości akceptacji regulaminu. 

2.3.Teren Placówki Zdrowotnej jest w pełni terenem prywatnym i nie jest przestrzenią publiczną ani nie jest miejscem ogólnodostępnym. Na terenie Placówki Zdrowotnej znajdować się mogą tylko określone osoby, w określonych godzinach i spełniające określone kryteria wynikające z niniejszego regulaminu. Nie jest dozwolone, by osoby postronne bez względu na reprezentowany podmiot mogły swobodnie poruszać się po terenie placówki. Każda próba zakłócenia pracy wszystkich pracowników Palcówki Zdrowotnej będzie skutkowała wezwaniem odpowiednich służb pod zarzutem utrudniania pracy oraz nękania. Każdorazowo będzie nakładana również kara dla osób postronnych utrudniających pracę, w skali godzinowej stawki względem dziennego obrotu Placówki Zdrowotnej jako zadośćuczynienie za zakłócanie poprawnej pracy placówki i brakiem możliwości wykonywania swojej pracy. 

2.4.Placówka Zdrowotna informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia miejsca prowadzenia zajęć. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy bez nadzoru i pozostawiać takowe w zamkniętych na klucz szafkach, w celu zminimalizowania ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Klient deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież, uszkodzenie lub zaginięcie pozostawionych na terenie placówki rzeczy nastąpi w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (zamknięcia na klucz w szafce), mimo zaleceń ze strony Placówki. Klient taką deklarację składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu. 

3.Postanowienia końcowe 

3.1.Zabrania się rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania za pomocą foto, video czy ścieżki dźwiękowej z pobytu na terenie Placówki Zdrowotnej bez zgody organu odpowiedzialnego za takie zezwolenia. Każda próba utrwalenia pobytu na terenie placówki, świadczonych usług, zajęć, wizerunku pracowników czy innych uczestników zajęć zostanie bezwzględnie zgłaszana do organów odpowiedzialnych za ochronę tych praw i kierowana na drogę sądową bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy. 

3.2.Ze względu na fakt, iż integralną częścią usługi może być również utrwalenie uczestnictwa klientów na wizycie, Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania wizyty, zarówno w postaci foto, jak i wideo i nie będzie rościł sobie praw majątkowych z powodu ich wykorzystania. Uczestnik zostanie każdorazowo poinformowany, jeśli na miejscu pojawi się osoba utrwalająca foto lub video. Na prośbę Uczestnika każdorazowo Esfit Studio sportmed usunie zdjęcie lub wideo, na którym wypadł niekorzystnie. Zdjęcia będą publikowane tylko przez kanały należące lub powiązane z organizatorem, tj. Esfit Studio sportmed. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalanie materiałów, prosimy nie pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawania, tak by mogła w odpowiednim czasie zareagowaćMateriały są wykorzystywane do promocji usługi oraz w celach marketingowych, ale też wielokrotnie są przedmiotem usługi, którą jest utrwalenie wizyty czy relacja uczestnictwa danej osoby na wizycie, co jest ujęte w ofercie usługi lub oferowane słownie. Materiały nie będą wykorzystywane komercyjnie i nie będą przekazywane osobom trzecim. Materiały nie będą wykorzystywane i tworzone wbrew obowiązującym w Polsce przepisom. 

3.3.W związku z rozporządzeniem Unijnym RODO informujemy, że informacje o tym w, jaki sposób są przetwarzane Wasze dane, są dostępne tutaj: https://esfit.pl/polityka-prywatnosci/ 

4.Siła wyższa 

4.1.Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których nie mogły one przewidzieć ani zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy. 

4.2.W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 7 dni, powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie.  

4.3.W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, placówka jest uprawniona do przejścia na tryb pracy zdalnej oraz realizacji usługi w formie online do końca trwania umowy, co jest integralną częścią umowy pomiędzy Placówką i Klientem. 

4.4.W przypadku, gdy Klient z obiektywnych względów nie ma możliwości korzystania z usługi na tożsamym poziomie, dopuszcza się możliwość zamrożenia usługi do czasu ustania Siły Wyższej, tym samym przedłużając czas trwania umowy o analogiczny okres zamrożenia, w którym usługa nie była świadczona. 

4.5.Forma realizacji usługi po wystąpieniu Siły Wyższej zostanie przedstawiona Klientowi niezwłocznie po reorganizacji placówki i zapoznaniu się z aktualnymi wytycznymi odpowiednich służb wraz z nowo obowiązującym prawem oraz udostępniona za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji z Klientem.  

4.6.Klient będzie mógł zapoznać się z nowymi zasadami realizacji usługi oraz dokonać ich akceptacji w przypadku chęci kontynuowania usługi. W przypadku braku akceptacji w ciągu 7 dni od komunikatu dochodzi do automatycznego zamrożenia usługi do czasu ustania Siły Wyższej.  

4.7.W przypadku akceptacji sposobu realizacji usługi placówka zobowiązuje się do zachowania najwyższego, obiektywnie możliwego w danej sytuacji poziomu realizacji usługi na wcześniej ustalonych zasadach cenowych. Poziom merytoryczny nie ulegnie zmianie, jedynie środki techniczne realizacji usługi zostaną dostosowane do aktualnej sytuacji w możliwie nieinwazyjny dla Klienta sposób. 

4.8.Klient wyraża świadomie zgodę na zastosowanie wyżej opisanego trybu w sytuacji wystąpienia Siły Wyższej akceptując regulamin i nie wnosi do niego uwag. 

5.Obostrzenia związane z pandemią COVID-19 

 

5.1.Ze względu na wprowadzone obostrzenia dotyczące pandemii COVID-19, stosuje się obowiązujące przepisy prawa. W związku z aktualnymi wytycznymi Esfit Studio sportmed stosuje się następujące środki zapobiegawcze oraz wytyczne względem realizowanej usługi:  

a.Klient jest zobowiązany do wypełnienia zgodnie z prawdą oświadczenia zdrowotnego podczas zapisów i poinformowaniu o ewentualnych zmianach w samopoczuciu lub w przypadku, gdy informacje w oświadczeniu ulegną zmianie.   

b.Esfit Studio sportmed dochowa wszelkiej staranności w celu zachowania bezpieczeństwa i higieny w trakcie wykonywania swoich zadań względem oferowanej usługi. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa publikujemy pod tym linkiem: https://esfit.pl/wp-content/uploads/2021/09/Procedury_Sanitarne_Placowki.pdf 

c.Klient akceptuje wdrożone procedury poprzez pisemną akceptację oświadczenia, wspomnianego w pkt a. 

d.Stan ten obowiązuje do momentu zakończenia pandemii lub aktu prawnego znoszącego powyższe wymogi w świetle prawa. Po zaistnieniu przesłanek opisanych powyżej, paragraf wygasa i traci moc. 

 

Regulamin usług 

1.W przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych uwzględnia się: 

a.prawa i obowiązki klienta wynikające z obowiązujących przepisów prawa, 

b.wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa, 

c.zasady wynikające z procedur i standardów postępowania wdrożonego w Placówce Zdrowotnej. 

2.Zapisy na wizyty odbywają się w recepcji/mailowo/telefonicznie. 

3.Świadczenia prozdrowotne udzielane są w godzinach otwarcia Placówki Zdrowotnej, w terminie i czasie wcześniej ustalonym z pracownikiem Placówki Zdrowotnej. 

4.Zgłaszający się obowiązani są wypełnić i podpisać kartę wywiadu diagnostycznego. 

5.Placówka Zdrowotna świadczy usługi osobom pełnoletnim. Osoby do momentu ukończenia 18 roku życia mogą korzystać ze świadczeń Placówki Leczniczej jedynie w obecności przedstawiciela ustawowego. Osoba pomiędzy 6 a 18 rokiem życia może być przyjęta bez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego, o ile przedstawiciel ustawowy wyrazi na to pisemną zgodę. 

6.Placówka Zdrowotna prowadzi dokumentację dotyczącą organizacji i funkcjonowania Podmiotu. 

7.W trakcie korzystania z usług Placówki Zdrowotnej obowiązuje strój sportowy lub inny wygodny umożliwiający prowadzenie terapii lub ćwiczeń oraz obuwie zmienne (buty sportowe). 

8.Na terenie obowiązuje zakaz używania alkoholu, środków odurzających, palenia tytoniu. 

9.Teren placówki jest monitorowany ze względów bezpieczeństwa. Przebywanie na terenie placówki jest skrupulatnie rejestrowane (audio i video) ze względów bezpieczeństwa za pomocą różnych środków (smartphone, tablet, kamera, rejestracja audio, telefon itp.). Ma to posłużyć w przypadku jakichkolwiek sporów prawnych jako materiał dowodowy. Rejestrowane są sale do zajęć grupowych , teren holu oraz recepcji na wypadek wtargnięcia osób niebędących naszymi klientami. Codzienna praca Klubu nie będzie rejestrowana, a materiały codziennie kasowane. Jest to działanie jedynie prewencyjne w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług. Jeśli nie wyrażasz zgody na nagrywanie, prosimy o opuszczenie placówki. 

ODWOŁYWANIE WIZYT 

1.W wypadku, kiedy klient nie może uczestniczyć w swojej wizycie, ma prawo odrobić ją w terminie wskazanym przez jego trenera. By mieć prawo do odrobienia wizyty, niezbędne jest zgłoszenie nieobecności minimum 12h przed terminem wizyty.  

Osoby, które nie poinformowały o nieobecności min. 12h przed terminem wizyty nie mają prawa do odrobienia wizyty w tym trybie.  

2.Esfit Studio sport-med zastrzega, iż przedmiotem usługi są rezerwacje terminów na daną wizytę, polegające na tym, że klient wykupuje karnet w formie rezerwacji terminu. Rezerwacja jest rozumiana jako każdorazowa deklaracja uczestnictwa w wizycie na wybrany dzień i godzinę. Są to nietypowe wizyty i posiadają określoną ciągłość, a co za tym idzie, Esfit Studio sport-med nie ma możliwości dopisania nowych osób na tą wizytę, tak więc rezerwacja miejsca jednej osoby nie może być wymieniona na inną osobę, ze względu na wymaganą ciągłość wizyt. Brak obecności powoduje omijanie kluczowych wizyt, które są dedykowane pod kolejne spotkania. Wizyty można nadrobić poprzez odrabianie ich, muszą one jednak zachować swoją ciągłość. W przypadku wykupienia karnetu na 4 wizyty, karnet jest traktowany jako osobna rezerwacja na 4 różne terminy (4 różne wizyty). Po przekroczeniu terminu (daty) karnet i możliwość jego wykorzystania wygasa, a klient ma prawo odrobić niewykorzystane zajęcia (patrz pkt 1). Niewykorzystany karnet jest terminowy i nie może przejść na inną osobę, ani na następny miesiąc. 

OPŁATY DLA PACJENTÓW PRYWATNYCH  

1.Placówka zdrowotna świadczy odpłatne świadczenia prozdrowotne w sposób nieograniczający dostępności świadczeń dla klientów.

2.Opłaty pobierane sązgodnie z cennikiem dostępnym do wglądu w recepcji/stronie internetowej; 

a.opłata za pierwszą wizytę następuje po wizycie; 

b.opłata za następne wizyty następuje przed każdą wizytą; 

c.opłatę za wizytę uiszcza się gotówką, kartą lub przelewem; 

d.po opłaceniu klient otrzymuje paragon fiskalny lub fakturę. 

3.Fakturę imiennąwystawiamy w dniu dokonania sprzedaży usługi, na życzenie pacjenta; 

Fakturę na firmę wystawiamy w dniu dokonania sprzedaży usługi; 

4.Klient Esfit Studio sport-med zobowiązany jest do zapłaty opłaty administracyjnej i opłat wynikających z umowy odgórnie w kwocie wskazanej w umowie. Fakt, iż klient nie korzysta z urządzeń i usług Esfit Studio sport-med nie zwalnia go od wnoszenia opłat o ile niemożliwość korzystania z urządzeń i usług Esfit Studio sport-med nie wynika z przyczyn leżących po stronie Esfit Studio sport-med. 

5.O ile inaczej nie zastrzeżono, opłata administracyjna i opłata wynikająca z umowy za pierwszy miesiąc są należne w dniu zawarcia umowy, wykorzystując wybraną i zadeklarowaną metodę płatności.

6.PersonelEsfit Studio sport-med jest uprawniony do odmowy wpuszczenia klienta do Esfit Studio sport-med w przypadku, gdy zalega on z opłatami. 

7.Jeżeli klient zalega z płatnością opłat przez okres dłuższy niż 7 dni,Esfit Studio sport-med może (ale nie musi) rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym.  

8.Opłaty zgodnie z umową wEsfit Studio sport-med mogą być regulowane w następujący sposób: 

a.Przy pakietach dwumiesięcznych, trzymiesięcznych, czteromiesięcznych oraz pakietach na czas nieokreślony miesięcznie – w wysokości miesięcznej opłaty wskazanej w Umowie – gotówką lub kartą płatniczą w recepcji Esfit Studio sport-med (akceptowane przez Spółkę karty to: VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS). 

b.Jednorazowo przy pakietach miesięcznych – w wysokości całkowitej opłaty płatne gotówką, kartą lub przelewem bankowym. 

9.Na klienta mogą zostać nałożone opłaty dodatkowe w postaci:

a.opłaty za wydanie utraconej karty – w wysokości 15 PLN; 

b.opłaty za zawieszenie uczestnictwa w wysokości 10 PLN za tydzień (maksymalnie 10 tyg. w ciągu jednego roku kalendarzowego); 

c.opłaty za nieterminowe regulowanie opłaty w wysokości 10 PLN. 

10.W przypadku zalegania na koncie klienta nieuregulowanej opłaty przez okres dłuższy niż 90 dni,Esfit Studio sport-med zastrzega sobie prawo do przekazania tychże informacji firmie windykacyjnej w celu skutecznego uregulowania zobowiązań wynikających z zawartej umowy. 

11.EsfitStudio sport-med zastrzega sobie możliwość zmiany Cennika Usług. Zmiana taka nie może dotyczyć Usług w ramach umów już zawartych. Zmiana Cennika nie stanowi zmiany Umowy. 

 

KARNETY I WEJŚCIA JEDNORAZOWE 

1.Wejście jednorazowe upoważnia do skorzystania z jednej wybranej przez siebie usługi w Placówce.  

2.Kupione karnety są ważne 28 dni (z wyjątkiem karnetów bez ograniczenia czasowego) od daty zakupu w zależności od wybranego pakietu, najpóźniej od daty pierwszej wizyty z karnetu. 

3.W cenę każdego karnetu wliczona jest indywidualna 15-minutowa konsultacja z trenerem medycznym. 

4.Karnet jest imienny i nie może być przekazany osobom trzecim bez uprzedniej zgody Esfit Studio sport-med. 

5.Rodzaje karnetów: 

– pakiet 5/10/20/30 indywidualnych treningów prozdrowotnych 

– AKTYWNE 9 MIESIĘCY (Program ćwiczeń dla przyszłych mam) 

– zajęcia prozdrowotne dla dzieci 

– 8 prozdrowotnych treningów grupowych  

– Deklaracja członkowska placówki zdrowotnej, pakiet 8 treningów (kompleksowa opieka prozdrowotna z systematyczną ewaluacją zdrowia, połączona z edukacją na temat higieny zdrowia) 

–  Deklaracja członkowska placówki zdrowotnej (kompleksowa opieka prozdrowotna z systematyczną ewaluacją zdrowia, połączona z edukacją na temat higieny zdrowia) 

– 8 plus prozdrowotnych treningów grupowych 

 

ROZWIĄZANIE UMOWY: 

1.Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej rozpoczęcia. W przypadku odstąpienia od umowy kwota wpłacona za pierwszy miesiąc, uiszczona przez klienta przy zawarciu umowy podlega zwrotowi w pełnej kwocie odpowiadającą okresowi od dnia rozpoczęcia umowy do dnia następnej opłaty. 

2.Zarząd Esfit Studio sport-med będzie uprawniony do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy klient w sposób powtarzający narusza postanowienia umowy.  

3.Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia, który wynosi 2 pełne cykle rozliczeniowe (56 dni) ze skutkiem na koniec cyklu rozliczeniowego.  

4.Klient ma prawo do wypowiedzenia umowy bez okresu wypowiedzenia z powodu: 

a.nagłej choroby uniemożliwiającej dalsze korzystanie z usług Esfit Studio sport-med. Dla skutecznego wypowiedzenia umowy wymagane jest załączenie odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego; 

b.utraty pracy. Dla skutecznego wypowiedzenia umowy wymagane jest załączenie odpowiedniego zaświadczenia z Urzędu Pracy. 

 

Twój koszyk
Brak produktów w koszyku
Kontynuuj zakupy
0